• Odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, pracovná terapia.
  • Obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie (vrátane špeciálneho stravovania), upratovanie, pranie, žehlenie (údržba bielizne a šatstva), úschova cenných vecí.
  • Zabezpečenie záujmovej činnosti.